SPECJALISTYCZNE TECHNIKI OGRZEWANIA
I OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
OBIEKTÓW SAKRALNYCH I HISTORYCZNYCH
B I U R O   I N Ż Y N I E R S K I E

PROJEKTY - KONSTRUKCJE
AUTOMATYKA KOŚCIELNA
LABORATORIUM BADAWCZE
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

URZĄDZENIA GRZEWCZE
INSTALACJA OGRZEWAŃ
OBSŁUGA TECHNICZNA
tel.: (+48) 665 33 23 46
www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOŚCIOŁY ZABYTKOWE:
MONITORING MIKROKLIMATU
STABILIZACJA MIKROKLIMATU
ANALIZA FLUKTUACJI RH-T
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.monument-ec.pl
biuro@monument-ec.pl

UKŁAD STABILIZACJI NATURALNEGO MIKROKLIMATU TERMO- RHT


OCHRONA MIKROKLIMATU WEWNĘTRZNEGO OBIEKTU ZABYTKOWEGO
przed szkodliwymi wahaniami wilgotności i temperatury powodowanymi użytkowaniem systemów ogrzewania nadmuchowych i konwekcyjnych

Większość zainstalowanych w obiektach zabytkowych (np. w kościołach) systemów grzewczych posługuje się gorącym powietrzem jako medium przenoszenia ciepła od źródła do odbiorcy. Aby uzyskać efekt cieplny należy wypełnić nim całą objętość obiektu. Dochodzi wtedy do zaburzenia stabilnego, naturalnego mikroklimatu wnętrza. Ze wzrostem temperatury powietrza spada wilgotność względna, co powoduje przesuszanie i pękanie elementów drewnianych przy możliwej kondensacji uwolnionej pary wodnej na zimnych powierzchniach, takich jak sklepienia, ściany i okna. Innymi negatywnymi efektami działania powyższych metod ogrzewania jest powstawanie zniszczeń takich jak pękanie polichromowanych elementów wystroju, odspojenie warstw malarskich, silne zabrudzenie powierzchni, uaktywnienie działania soli w materiałach porowatych.

Oferowany układ stabilizacji mikroklimatu TERMO-RHT eliminuje bądź znacznie ogranicza destrukcyjne oddziaływanie na zabytkowe obiekty systemów ogrzewania starej generacji.
Pozwala eksploatować te systemy do ich zużycia technicznego bez szkody dla substancji
zabytkowej.

ZASADA DZIAŁANIA TERMO-RHT


Układ TERMO-RHT realizuje następujące funkcje:

A. Automatyczne ograniczanie działania systemu ogrzewania, gdy wilgotność względna spadnie poniżej poziomu naturalnego. Poziom ten wyliczany jest dla każdej chwili na podstawie wcześniejszych rejestrowanych średnich wartości z uwzględnieniem charakterystyki obiektu. Umożliwia to utrzymywanie wilgotności w obiekcie w zakresie poziomów naturalnych.
B. Wyłączanie ogrzewania gdy temperatura powietrza jest wyższa od wartości mogącej negatywnie wpływać na zabytki.
C. Rejestracja epizodów odchyleń wilgotności względnej poniżej poziomów naturalnych.

ALGORYTM DZIAŁANIA TERMO-RHT


Algorytmy działania zostały opracowane i przetestowane z udziałem przedstawicieli nauki oraz służb konserwatorskich.  Są one dostosowywane dla każdego obiektu indywidualnie z uwzględnieniem jego charakterystyki oraz monitoringu naturalnych parametrów mikroklimatu.

MONTAŻ TERMO-RHT DO OBIEKTU ZABYTKOWEGO


Elementy układu Termohigrometr-1 oraz Stabilizator mikroklimatu-2 umieszcza się w przestrzeni chronionego mikroklimatu.  Konsolę sterowniczą -3 montuje się w pomieszczeniu,z którego możliwy jest dostęp do obwodu sterowania ogrzewaniem np.w zakrystii lub kotłowni. Przesyłanie sygnałów sterowniczych ze Stabilizatora mikroklimatu-2 do Konsoli sterowniczej-3 może odbywać się drogą przewodową lub po istniejącej sieci elektrycznej (system Power Line Communication). Umożliwia to zastosowanie układu
TERMO-RHT w obiektach o szczególnej wartości zabytkowej bez konieczności naruszania ich struktury dla prowadzenia instalacji.